Oferty pracyKIEROWNIK ODDZIAŁU ESTETYKI I ZIELENI MIASTA PDF Drukuj Email
piątek, 30 listopada 2018 15:35

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

SP. Z O.O. W ZŁOTORYI

Utwórz Poszukuje pracownika na stanowisko:

KIEROWNIKA ODDZIAŁU ESTETYKI I ZIELENI MIASTA

Opis stanowiska:

- planowanie,   organizowanie  i    nadzorowanie   działalności   przedsiębiorstwa   w   zakresie   gospodarki odpadami oraz utrzymania porządku i czystości,

- zarządzanie  Oddziałem   Estetyki  i  Zieleni  Miasta  w  celu  pełnej  realizacji  postawionych   przed nim zadań,

- budowanie     długotrwałych     pozytywnych    relacji    z     kontrahentami    oraz    aktywne   pozyskiwanie nowych klientów,

- koordynowanie przyjęcia i realizacji zleceń / zamówień od klientów firmy,

- przygotowywanie   szczegółowych  planów  oraz   nadzór   nad wykonywaniem analiz i  ocen    efektywności realizowanych prac.

Wymagania:

-  zawarcie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych wg poniżej załączonego wzoru aplikacje bez klauzuli nie będą rozpatrywane,

- wykształcenie wyższe  techniczne  w  kierunkach:  inżynieria środowiska, ochrona środowiska   lub wykształcenie min. średnie wraz z min. czteroletnim stażem pracy w branży,

- bardzo  dobra   znajomość  przepisów  dotyczących  ochrony  środowiska   oraz   gospodarki   odpadami,

- wiedza z zakresu zamówień publicznych,

- mile widziany staż pracy na stanowisku kierowniczym,

- samodzielność i  odpowiedzialność, zdolność do  obiektywnej  i  analitycznej  oceny  sytuacji,   komunikatywność,   umiejętność  podejmowania  decyzji,  bardzo  dobra  organizacja   pracy,   umiejętność zarządzania,

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

- prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

- ciekawą pracę, dającą możliwości rozwoju zawodowego,

- atrakcyjne wynagrodzenie odpowiadające posiadanym umiejętnościom i doświadczeniu,

- stabilne warunki zatrudnienia,

- możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia,

- szeroki pakiet socjalny.

Forma kontaktu:

Wymagane dokumenty aplikacyjne tj: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego  przebiegu  kariery  zawodowej), kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

i kwalifikacje zawodowe oraz oświadczenie o niekaralności, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych należy składać do dnia 31.12.2018 r.

- w formie elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub

- w siedzibie Spółki w Złotoryi, al. Miła 2, pok. nr 7.

 
KIEROWNIK DZIAŁU BUDOWLANEGO PDF Drukuj Email
piątek, 12 października 2018 00:00

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
SP. Z O.O. W ZŁOTORYI

Poszukuje pracownika na stanowisko:

KIEROWNIKA DZIAŁU BUDOWLANEGO


Opis stanowiska:
-  zarządzanie działem w celu pełnej realizacji postawionych przed nim zadań,
-  aktywne pozyskiwanie nowych zleceń – utrzymanie rentowności działu,
- ustalanie potrzeb oraz opracowywanie rocznych planów rzeczowo-finansowych remontów    budynków i lokali oraz korekty planów do wysokości uzyskanych środków,
-  realizacja zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi,
-  kompleksowe prowadzenie spraw dotyczących inwestycji,
-  kontrola prawidłowości nadzoru i odbioru robót wykonywanych w systemie zleconym,
-  kontrola  i  nadzór  nad  prowadzonymi  przez  Spółkę przeglądami technicznymi budynków    oraz realizacją innych obowiązków wynikających z Prawa budowlanego,
-  organizowanie, kierowanie i koordynacja pracy oraz nadzór nad jakością i przebiegiem   pracy    podległych pracowników w zakresie w/w zadań,
-   rozpatrywanie interwencji, skarg i wniosków w sprawach technicznych.
Wymagania:
-  zawarcie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych wg poniżej załączonego wzoru aplikacje bez klauzuli nie będą rozpatrywane,
-  wykształcenie wyższe budowlane,
- bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu Prawa budowlanego oraz gospodarki   nieruchomościami,
- doświadczenie zawodowe w zakresie kosztorysowania i planowania wykonania inwestycji budowlanych,
-  wiedza z zakresu zamówień publicznych,
-  uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie będą dodatkowym atutem,
- samodzielność i  odpowiedzialność, zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji,   komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, zdolności przywódcze, bardzo dobra   organizacja pracy,  umiejętność zarządzania jakością realizowanych zadań i zarządzania   informacją, efektywność i skuteczność w działaniu,
-  niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
-  bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
-  prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
-  ciekawą pracę, dającą możliwości rozwoju zawodowego,
-  atrakcyjne wynagrodzenie odpowiadające posiadanym umiejętnościom i doświadczeniu,
-  stabilne warunki zatrudnienia,
-  możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia,
-  szeroki pakiet socjalny.
Forma kontaktu:
Wymagane dokumenty aplikacyjne tj: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz oświadczenie o niekaralności, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych należy składać do dnia 31.10.2018 r.
- w formie elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub
- w siedzibie Spółki w Złotoryi, al. Miła 2.  

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

1) Prosimy o zamieszczenie oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. al. Miła 2, 59-500 Złotoryja, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

.................................
Podpis kandydata do pracy

2) a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych


Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. al. Miła 2, 59-500 Złotoryja, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu,

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. al. Miła 2, 59-500 Złotoryja,
- e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w  Rejonowym Przedsiębiorstwie Komunalnym  Sp. z o.o. al. Miła 2, 59-500 Złotoryja, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

4) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

5) odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych,
tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

6) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 7 dni od zakończenia rekrutacji;

7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. al. Miła 2, 59-500 Złotoryja. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

8) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

9) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Rejonowym Przedsiębiorstwie Komunalnym  Sp. z o.o. al. Miła 2, 59-500 Złotoryja.

.................................
Podpis kandydata do pracy
 
Specjalista ds. obiektów budowlanych PDF Drukuj Email
środa, 13 czerwca 2018 14:10

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

SP. Z O.O. W ZŁOTORYI

Poszukuje pracownika na stanowisko:

SPECJALISTY DS OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Opis stanowiska:

- prowadzenie spraw technicznych mieszkań i budynków komunalnych,

- planowanie i typowanie bieżących prac, remontów i konserwacji budynków oraz mieszkań

komunalnych,

- wykonywanie wizji lokalnych oraz kwalifikowanie zgłoszeń mieszkańców do realizacji,

- przeprowadzanie remontu lub modernizacji budynku,

- nadzorowanie usuwania awarii powstałych w mieszkaniach lub budynkach komunalnych,

- prowadzenie dokumentacji technicznej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego

w zakresie eksploatacji prac remontowych i modernizacyjnych.

Wymagania:

-  wykształcenie wyższe budowlane lub

-  wykształcenie wyższe wraz z  min. 2 letnim stażem pracy na podobnym stanowisku,

- znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami,

- wiedza z zakresu zamówień publicznych,

- mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych,

- umiejętność kosztorysowania,

- dodatkowym atutem będzie doświadczenie w firmach budowlanych lub zarządzających

nieruchomościami,

- samodzielność i  odpowiedzialność, zdolność do obiektywnej oceny sytuacji, umiejętności

analityczne, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, bardzo dobra

organizacja pracy,

- umiejętność szybkiego redagowania pism,

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

- prawo jazdy kat. B.

 

Oferujemy:

- ciekawą pracę, dającą możliwości rozwoju zawodowego,

- atrakcyjne wynagrodzenie odpowiadające posiadanym umiejętnościom i doświadczeniu,

- stabilne warunki zatrudnienia,

- możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia,

- szeroki pakiet socjalny.

 

Forma kontaktu:

Wymagane dokumenty aplikacyjne tj: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych należy składać- w formie elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub w siedzibie Spółki w Złotoryi, al. Miła 2, pok. nr 7.

Termin składania ofert do dnia 30 czerwca 2018.

 
PDF Drukuj Email
wtorek, 29 maja 2018 00:00

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

SP. Z O.O. W ZŁOTORYI

Poszukuje pracownika na stanowisko:

MONTER – KONSERWATOR

SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ  - KIEROWCA


Opis stanowiska:

Wykonywanie prac bieżących oraz usuwanie awarii na sieciach wodno-kanalizacyjnych.

Wymagania:

- mile widziane wykształcenie kierunkowe lub doświadczenie w zawodzie,

- posiadanie prawa jazdy kat. C,

- dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień związanych z instalacją sanitarną,

- łatwość nawiązywania kontaktów, samodzielność i dyspozycyjność.

Oferujemy:

- ciekawą pracę, dającą możliwości rozwoju zawodowego,

- atrakcyjne wynagrodzenie odpowiadające posiadanym umiejętnościom i doświadczeniu,

- stabilne warunki zatrudnienia,

- możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia,

- szeroki pakiet socjalny.

Forma kontaktu:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, należy składać- w formie elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub w siedzibie Spółki w Złotoryi, al. Miła 2, pok. nr 7.

 


 
Robotnik Ogólnobudowlany PDF Drukuj Email
piątek, 11 maja 2018 07:15

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

SP. Z O.O. W ZŁOTORYI

Poszukuje pracownika na stanowisko:

 

ROBOTNIKA  OGÓLNOBUDOWLANEGO

Opis stanowiska:

Wykonywanie robót murarskich, prac wykończeniowych, robót dekarskich, wszelkich prac budowlanych związanych z wykonywaniem fundamentów i izolacji oraz prac przy stawianiu i remontach konstrukcji budowlanych. Prace mogą być wykonywane na wysokościach i w wykopach.

Wymagania:

- mile widziane wykształcenie kierunkowe lub doświadczenie w zawodzie,

- dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi drobnego sprzętu budowlanego,

- łatwość nawiązywania kontaktów, samodzielność i dyspozycyjność.

Oferujemy:

- ciekawą pracę, dającą możliwości rozwoju zawodowego,

- atrakcyjne wynagrodzenie odpowiadające posiadanym umiejętnościom i doświadczeniu,

- stabilne warunki zatrudnienia,

- możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia,

- szeroki pakiet socjalny.

Forma kontaktu:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, należy składać- w  formie  elektronicznej  na  adres   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub  w  siedzibie  Spółki   Złotoryi, al.  Miła 2, pok. nr 7.

 
Specjalista ds. technicznych PDF Drukuj Email
poniedziałek, 05 marca 2018 11:12

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

SP. Z O.O. W ZŁOTORYI

Poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. technicznych

Opis stanowiska:
- opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych,
- opiniowanie dokumentacji koncepcyjno – programowej oraz projektów budowlanych,
- uczestnictwo w procedurach przetargowych,
- wsparcie w opracowywaniu szczegółowego zakresu oraz elementów programów   funkcjonalno użytkowych dla inwestycji współfinansowanych ze środków Unii   Europejskiej,
- sporządzanie raportów i analiz rynku dostawców,
-współpraca w zakresie planowania potrzeb zakupowych oraz kreowania, uzgadniania i realizacji strategii zakupowych w Spółce,
- prowadzenie negocjacji i ustalanie warunków zakupu usług oraz materiałów technicznych,
- zarządzanie dostawcami w obszarze danej grupy produktowej, w tym cykliczne przeglądy
i aktualizacja umów ramowych, kontrola wykonania zobowiązań umownych, w celu zapewnienia efektywności łańcucha dostaw,

Wymagania:
- wykształcenie wyższe techniczne w kierunku inżynieria sanitarna lub
- wykształcenie wyższe wraz z min. rocznym stażem pracy na podobnym stanowisku
- bardzo dobra znajomość Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odbiorze ścieków
oraz Prawa Budowlanego,
- wiedza z zakresu zamówień publicznych,
- mile widziane posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie
o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodno- kanalizacyjnej,
- samodzielność i  odpowiedzialność, zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji,
komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, bardzo dobra organizacja pracy,
umiejętność zarządzania,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
- prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
- ciekawą pracę, dającą możliwości rozwoju zawodowego,
- atrakcyjne wynagrodzenie odpowiadające posiadanym umiejętnościom i doświadczeniu,
- stabilne warunki zatrudnienia,
- możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia,
- szeroki pakiet socjalny.

Forma kontaktu:

Wymagane dokumenty aplikacyjne tj: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe oraz oświadczenie o niekaralności, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych należy składać w formie elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub w siedzibie Spółki w Złotoryi, al. Miła 2, pok. nr 7.

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 
PDF Drukuj Email
piątek, 11 sierpnia 2017 11:55

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
SP. Z O.O. W ZŁOTORYI


Poszukuje pracownika na stanowisko:

ELEKTRYKA - KONSERWATORAOpis stanowiska:
- prowadzenie     eksploatacji     i     konserwacji     urządzeń     elektroenergetycznych     zgodnie
z obowiązującymi w tej mierze przepisami i normami technicznymi,
- podejmowanie działań interwencyjnych w celu usunięcia awarii urządzeń elektroenergetycznych.

Wymagania:
- min. wykształcenie zawodowe kierunkowe,
- mile widziane posiadanie  uprawnień  upoważniających  do  zajmowania  się  eksploatacją  
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających,    
przesyłających  i  zużywających  energię  elektryczną - SEP E1 do 1 kV lub powyżej,
- mile widziane posiadanie uprawnień do wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych do 1kV
- łatwość nawiązywania kontaktów, samodzielność i dyspozycyjność.

Oferujemy:
- ciekawą pracę, dającą możliwości rozwoju zawodowego,
- atrakcyjne wynagrodzenie odpowiadające posiadanym umiejętnościom i doświadczeniu,
- stabilne warunki zatrudnienia,
- możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia,
- szeroki pakiet socjalny.

Forma kontaktu:
Wymagane dokumenty aplikacyjne tj: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz oświadczenie o niekaralności, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych należy składać- w formie elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub w siedzibie Spółki w Złotoryi, al. Miła 2, pok. nr 7.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 
PDF Drukuj Email
wtorek, 25 lipca 2017 11:35

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
SP. Z O.O. W ZŁOTORYI


Poszukuje pracownika na stanowisko:

ROBOTNIKA  OGÓLNOBUDOWLANEGO


Opis stanowiska:
Wykonywanie robót murarskich, prac wykończeniowych, robót dekarskich, wszelkich prac budowlanych związanych z wykonywaniem fundamentów i izolacji, prac przy stawianiu i remontach konstrukcji budowlanych. Prace mogą być wykonywane na wysokościach i w wykopach.

Wymagania:
- mile widziane wykształcenie kierunkowe lub doświadczenie w zawodzie,
- dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi drobnego sprzętu budowlanego,
- łatwość nawiązywania kontaktów, samodzielność i dyspozycyjność.

Oferujemy:
- ciekawą pracę, dającą możliwości rozwoju zawodowego,
- atrakcyjne wynagrodzenie odpowiadające posiadanym umiejętnościom i doświadczeniu,
- stabilne warunki zatrudnienia,
- możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia,
- szeroki pakiet socjalny.

Forma kontaktu:
Wymagane dokumenty aplikacyjne tj: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz oświadczenie o niekaralności, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych należy składać- w formie elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub w siedzibie Spółki w Złotoryi, al. Miła 2, pok. nr 7.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.