Przetwarzanie danych osobowych w Rejonowym Przedsiębiorstwie Komunalnym w Złotoryi


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) zwane dalej Rozporządzeniem informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. z siedzibą przy: al. Miła 2, 59-500 Złotoryja, tel.: 76 8783 137, adres e-mail: rpk@rpk.pl.

W przypadku usługi zarządzania mieniem komunalnym Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złotoryja, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryjaum@zlotoryja.pl, tel. 76 8779 100. W tym sektorze Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne pełni funkcję podmiotu przetwarzającego (procesora).

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, która od 01.06.2019 r. jest Pani Ewa Siwik. Jest to osoba, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Sposób kontaktu:

1) listownie: al. Miła 2, 59-500 Złotoryja,

2) poprzez adres e-mail: iod@rpk.pl

3. Podstawowe cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe min. w zakresie: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); numer działki ewidencyjnej, Pesel lub NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą w celach:

a) świadczenia usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

b) windykacji i dochodzenia roszczeń na podstawie usprawiedliwionego interesu Spółki. Prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest możliwość sądowego dochodzenia roszczeń,

c) rachunkowych, na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości,

d) rozpatrywania reklamacji dotyczących rozliczeń, odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z dostarczaniem wody lub odprowadzaniem ścieków,

e) świadczenie usług w charakterze podmiotu przetwarzającego w zakresie zarządzania mieniem komunalnym zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami obejmujące:

  • sporządzenie umów najmu,
  • zarządzanie danymi w systemie czynszowym,
  • prowadzenie prac budowlano – remontowych,
  • archiwizacja dokumentacji mieszkaniowej – teczki lokalowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych jest:

1) art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia – Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych,

2) art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia - Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną,

3) art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia - Przetwarzanie potrzebne do wykonania obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości,

4) art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia - Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów ochrony windykacja i dochodzenie należności, reklamacji, odpowiedzialności za szkody.

4. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w przypadku danych osobowych      przetwarzanych za zgodą. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody mają Państwo możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniejszej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres emailowy,

2) prawo dostępu do danych osobowych,

3) prawo żądania sprostowania danych osobowych,

4) prawo żądania usunięcia danych osobowych,

5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

6) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

7) prawo do przenoszenia danych osobowych. Mogą Państwo zażądać, abyśmy przesłali ich  dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie Państwa zgody.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania zawartej umowy.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie i wykonywanie umowy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, innych usług oferowanych przez spółkę oraz umów realizowanych w charakterze podmiotu przetwarzającego.

6. Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe: naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT lub wykonawcom zleceń w ramach zamówień publicznych i innych umów. Możemy przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

7. Odbiorcami danych osobowych będą instytucje (w tym organy administracji państwowej i/lub samorządowej upoważnione z mocy prawa).

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

10. Dane osobowe będą przechowywane w okresie wykonywania umowy i po jej zakończeniu przez czas określony odrębnymi przepisami prawa.

11.  Przysługuje Pani/Pana także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.