Modernizację biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Złotoryi zakończono w lutym 2019 roku. W ramach projektu zmodernizowana została cała część mechaniczna, biologiczna i gospodarka osadowa oczyszczalni. Technologia oczyszczania ścieków polega na biologicznym procesie osadu czynnego
z możliwością chemicznego wspomagania, poprzedzonym mechanicznym oczyszczeniem ścieków.

Oczyszczalnia została zaprojektowana na następujące parametry:

Parametr

Wartość

Jednostka

Równoważna liczba mieszkańców

25000

RLM

Przepływ średni dobowy

4190,7

m3/d

Przepływ maksymalny dobowy

6800,0

m3/d

Oczyszczanie mechaniczne

Ścieki surowe oraz dowożone zbierane są w poddanym renowacji kanale/korycie zbiorczym, z którego kierowane są poprzez zastawki z napędami elektrycznymi do zespołu dwóch krat mechanicznych znajdujących się w hali krat (budynek krat i piaskowników). Ścieki dowożone zrzucane są do automatycznej stacji zlewnej typu FEKO+.

W obiekcie zamontowano również urządzenia do obróbki piasku i skratek. Skratki usuwane na kratach, transportowane są do prasopłuczki skratek, gdzie następuje płukanie i prasowanie odpadu.

  • dwie kraty mechaniczne zgrzebłowe RakeMax o prześwicie prętów 3 mm z rynną spłukiwaną
    do transportu skratek
  • prasopłuczka skratek o wydajności 4 m3/h, osiągalna redukcja masy ok. 65-75%

Kolejno ścieki przepływają do piaskowników wirowych (hermetyzacja układu) wyposażonych w system napowietrzania oraz instalację umożliwiającą utrzymanie stałej prędkości sedymentacji piasku.

Piasek zatrzymany w piaskownikach odpompowywany jest zatapialnymi pompami do separatora – płuczki piasku zabudowanego w istniejącej hali krat.

  • separator-płuczka piasku (hermetyczna), stopień odwodnienia pisaku niemniej niż 85%

Odcieki z urządzeń kierowane są do ponownego oczyszczenia – przed kraty.

Zawartość piaskownika i skratki zostają odwodnione, gromadzone w kontenerze i wywiezione na składowisko odpadów.

Odpływ ścieków mechanicznie oczyszczonych po piaskownikach kierowany jest do kanału zbiorczego wyposażonego w zastawkę oraz przelew uchylny umożliwiający skierowanie ścieków do dwukomorowego zbiornika retencyjnego wód deszczowych (pojemności jednej komory 840 m3) lub poprzez komorę rozdziału na dwa ciągi technologiczne reaktora biologicznego, gdzie następuje biologiczne oczyszczanie ścieków.

Oczyszczanie biologiczne wraz z gospodarką osadową

Oczyszczone mechanicznie ścieki kierowane są do komory rozdziału gdzie rozdzielane są na dwa niezależne ciągi oczyszczania biologicznego.

W czołowej części każdego z ciągów technologicznych reaktora biologicznego wydzielono komory defosfatacji (Vu=338 m3) i predenitryfikacji osadu recyrkulowanego (Vu=218 m3). Kolejno ścieki przepływają do dwóch równoległych komór denitryfikacji osadu recyrkulowanego (Vu=1248 m3) a następnie do dwóch komór dwufunkcyjnych (Vu =317 m3) z możliwością prowadzenia procesu denitryfikacji i nitryfikacji. Następnie ścieki kierowane są do dwóch równoległych komór nitryfikacji (Vu=1860 m3) a z nich do komory rozdzielczej do dwóch osadników wtórnych. W końcowej części reaktorów wydzielono strefę odtleniania, zapewniającą redukcję stężenia tlenu w strumieniu recyrkulacji wewnętrznej. Powietrze do reaktora i komór tlenowej stabilizacji osadów podawane jest z istniejącej stacji dmuchaw, wyposażonej w cztery dmuchawy promieniowe.

Do wspomagania biologicznego usuwania fosforu wykonana została instalacja dozowania PIX, składająca się ze zbiornika poziomego o poj. 12,5 m3 oraz pomp umożliwiających dozowanie koagulantu do wylotu z reaktora biologicznego (strącanie końcowe).

W reaktorze biologicznym został zainstalowany system kontroli jakości ścieków, monitorujący
w sposób ciągły  stężenie tlenu, redoks, temperaturę, stężenie azotu amonowego, stężenie azotu azotanowego, stężenie fosforanów, stężenie suchej masy osadu.

Z bioreaktorów ścieki kierowane są do osadników wtórnych, w których następuje sedymentacja zawiesiny. Osadniki wtórne o średnicy 30,0 m wyposażono w zgarniacze osadu dennego i zgarniacze powierzchniowe części pływających. Oczyszczone ścieki odbierane są przez  koryto odpływowe z przelewem jednostronnym.

Kolejno ścieki oczyszczone przepływają do istniejącej pompowni przerzutowej. W pompowni zainstalowano 4 szt. pomp ścieków oczyszczonych – odprowadzające ścieki oczyszczone do potoku Młynówka, zestaw hydroforowy do zasilania prasy, budynku krat w wodę technologiczną oraz do płukania zbiornika retencyjnego wód deszczowych.

W budynku zamontowano system kontroli jakości ścieków oczyszczonych, monitorujący całodobowo stężenie azotu amonowego, stężenie azotu azotanowego, stężenie fosforanów, pH, temperaturę, pomiar mętności ścieków.

Osad nadmierny i recyrkulowany odbierany jest z lejów osadników poprzez pompownię osadu recyrkulowanego i nadmiernego. Osad nadmierny tłoczony jest  do zbiornika zagęszczania osadu skąd dalej do komór tlenowej stabilizacji osadu (Vu=1262 m3).

Ustabilizowany tlenowo osad odwadniany jest na prasie taśmowej wraz z zagęszczaczem
o maksymalnej wydajności do 40 m3/h. Osad po higienizacji wapnem transportuje się układem przenośników ślimakowych na place składowania osadu (osiem zadaszonych boksów o wymiarach 6,05 x 16,0 m).

Dodatkowo przewidziano zabudowę układu biofiltracji powietrza, odbierającego zanieczyszczone powietrze z hali krat oraz budynku odwadniania osadów.

Oczyszczalnia ścieków w Złotoryi wyposażona została w zaawansowany system sterowania
i wizualizacji jej pracy, który umożliwia automatyczne sterowanie większością urządzeń, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad procesami technologicznymi. Z poziomu głównego panelu sterującego zlokalizowanego w dyspozytorni głównej Oddziału Gospodarki Ściekowej istnieje możliwość podglądu stanu pracy urządzeń m.in. gotowość do pracy, awaria urządzeń oraz przeglądanie historii pracy urządzeń m.in. liczniki czasu pracy i liczby załączeń.