Zakres jakości usług wodociągowo – kanalizacyjnych

 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Złotoryi zobowiązuje się do:

  • prowadzenia działalności wodno-kanalizacyjnej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 07.06.2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na warunkach ustalonych w przepisach wykonawczych do tej ustawy,
  • zapewnienia niezawodności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, przestrzegania wymagań ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko i utrzymania niskich kosztów prowadzenia działalności wodno-kanalizacyjnej,
  • zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń do realizacji dostaw wody do odbiorców w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem umożliwiającym normalne użytkowanie wody i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,
  • zapewnienia należytej jakości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • spełnienia wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych określonym rozporządzeniem ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.

 

Nad całością funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków sprawuje nadzór zespół doświadczonych fachowców wraz z pogotowiem wodociągowym, czynnym cała dobę. Zgłoszenia o awariach przyjmowane są pod czynnym całą dobę numerem telefonu 994 z telefonów stacjonarnych oraz 76-87 84 000 z telefonów komórkowych.