Oddział Gospodarki Ściekowej realizuje zadania na obszarze aglomeracji Złotoryja polegające na:

 • eksploatacji i utrzymaniu mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla miasta Złotoryja, w tym:
 • zapewnienie stałego nadzoru technologicznego nad procesem oczyszczania ścieków, układem przeróbki osadów ściekowych oraz gospodarką osadową,
 • kontrola jakości ścieków oczyszczonych wprowadzanych do odbiornika zgodnie z obowiązującymi przepisami i pozwoleniem wodnoprawnym
  oraz systematyczna analiza jakości ścieków w poszczególnych fazach
  ich oczyszczania,
 • prowadzenie eksploatacji urządzeń oczyszczalni ścieków pod kątem oszczędnej gospodarki energią,
 • utrzymanie reżimów technologicznych procesu oczyszczania ścieków
  i gospodarki osadowej gwarantujących uzyskiwanie odpowiedniej sprawności pracy oczyszczalni,
 • przyjęcie nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej z ościennych gmin,
 • kontrola jakości nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej,
 • bieżąca weryfikacja systemu przeznaczonego do nadzoru przebiegu procesu technologicznego, sterowania oraz akwizycji danych,
 • prowadzeniu optymalnej gospodarki odpadami, stosowaniu warunków pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • odbiorze ścieków z terenu miasta i gminy Złotoryja poprzez sieć kanalizacyjną
  i pompownie oraz doprowadzenie do oczyszczalni ścieków,
 • eksploatacji i utrzymaniu w ruchu ośmiu pompowni ścieków zlokalizowanych
  na terenie miasta Złotoryja,
 • realizacji umowy o dofinansowanie ze środków publicznych POIŚ mającej
  na celu osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego,
 • eksploatacji, czyszczeniu, utrzymaniu drożności sieci kanalizacji sanitarnej
  i usuwaniu awarii na terenie miasta,
 • ewidencjonowaniu prowadzonej działalności oraz opracowywaniu sprawozdań.